Stížnosti na naše služby

Uživatel naší služby, rodinný příslušník, případně jiná osoba blízká má plné právo vyjádřit spokojenost či nespokojenost s poskytovanými službami a podat stížnost, připomínku, kladné hodnocení PS. Stížnosti mohou uživatelé sdělit zaměstnancům ústně, telefonicky nebo v písemné podobě (elektronicky, psané rukou, na stroji atd.). Můžete zaslat či doručit anonymně, vhodit do schránky PS, která je umístěna na plotě u vstupu brankou do sídla organizace.

Stížnost bude prošetřena co nejrychleji bez zbytečných prodlev, nejdéle do 30 kalendářních dnů. Stěžovatel obdrží do 30 dnů písemně odpověď na stížnost. Na anonymní stížnosti PS odpovídá formou otevřeného dopisu umístěného na webových stránkách PS.

Stížnost lze podat ústně, telefonicky, písemně

  1. kterémukoliv zaměstnanci poskytovatele PS (pečovatelkám, soc. pracovnici, vedoucí)
  2. vedoucí služby Mgr. Haně Kotvové tel. 776 801 044, hankakotvova@seznam.cz
  3. sociální pracovnici Kateřině Hulcrové DiS. tel.792 339 310, k.hulcrova@seznam

V případě nespokojenosti stěžovatele s vyřízením stížnosti, má stěžovatel možnost obrátit se na nadřízený orgán nebo instituci sledující dodržování lidských práv.

Adresy pro odvolání proti rozhodnutí poskytovatele PS

Magistrát města Plzně – odbor sociálních služeb

Martinská 2, 306 32 Plzeň, tel.: 378 031 111

Mgr. Lukáš Mařan – maranl@plzen.eu tel. 378 033 350

Krajský úřad Plzeňského kraje odbor sociálních věcí

Škroupova 18, 306 13 Plzeň, tel: 337 195 111

Mgr. Filip Zapletal – filip.zapletal@plzensky-kraj.cz tel. 377 195 164

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel. 221 921 111,

posta@mpsv.cz

Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39, 602 00 Brno, tel. 542 542 111

podatelna@ochrance.cz

Český helsinský výbor

Jelení 199/5, 118 00 Praha 1, tel. 257 221 141

info@helcom.cz